Skip to content Skip to navigation

Tin hoạt động

Quyết định số 68-QĐ/TW, ngày 21/03/2012 của BCH Trung ương ban hành Quy chế giám sát trong Đảng

ban hành Quy chế giám sát trong Đảng (*) - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI, Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XI; - Căn cứ Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng khoá XI; - Xét đề nghị của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương, BỘ CHÍNH TRỊ QUYẾT ĐỊNH Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế giám sát trong Đảng". Điều 2. Các...

Quy định số 45-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ đảng

Quy định số 45-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương về Thi hành Điều lệ đảng BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG * Số 45-QĐ/TW ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM   Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2011   QUY ĐỊNH THI HÀNH ĐIỀU LỆ ĐẢNG     - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI; - Xét Tờ trình và Báo cáo của Bộ Chính trị tiếp thu, giải trình ý kiến thảo luận của Trung ương tại Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XI),     BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH THI HÀNH ĐIỀU LỆ...

Chỉ thị số 22-CT/TW, ngày 28/12/2012 của Bộ Chính trị về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

Ngày 23-11-2012, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XIII đã thông qua Nghị quyết số 38/2012/QH13 về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992, bắt đầu từ ngày 02-01-2013 và kết thúc vào ngày 31-3-2013. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, rộng lớn trong toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị nhằm phát huy quyền làm chủ, trí tuệ, tâm huyết của các tầng lớp nhân dân, của các cấp, các ngành, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đối với việc sửa đổi Hiến pháp...
Đăng kí nhận Tin hoạt động