Skip to content Skip to navigation

Nghiệp vụ

Quy trình xét chuyển Đảng chính thức

1. Cơ sở pháp lý - Điều 5 - Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam - Quy định số 45-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương thi hành Điều lệ Đảng; - Điểm 4 của Hướng dẫn số 01-HD/TW, ngày 05/01/2012 của Ban Bí thư Trung ương một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; - Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW ngày 17/05/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về “Một số vấn đề cụ thể nghiệp vụ công tác đảng viên và lập biểu thống kê cơ bản trong hệ thống tổ chức đảng”. 2. Thành phần hồ sơ TT Mẫu biểu Tên gọi Ghi chú 1 Mẫu CN-ĐVM Giấy chứng nhận học lớp Đảng viên mới Do trung tâm bồi dưỡng...
Đăng kí nhận Nghiệp vụ