Skip to content Skip to navigation

Chào mừng đến với Đảng uỷ trường Đại học Công nghệ Thông tin

Thông báo mới

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC QUỐC GIA-HCM             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC     CÔNG NGHỆ THÔNG TIN              TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2014                         *            CHƯƠNG TRÌNH Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên trong Ban Thường vụ và Ban Giám...

Không có nội dung nào được đưa lên trang chủ.

Tin hoạt động

ban hành Quy chế giám sát trong Đảng (*) - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI, Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XI; - Căn cứ Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành...

Kế hoạch công tác

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự lãnh đạo, điều hành của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, trực tiếp là Thường trực Đảng ủy Khối; Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối đã tích cực và thường xuyên tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ tăng cường lãnh đạo công tác...