Skip to content Skip to navigation

NHỮNG KẾT QUẢ NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2023 TẠI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Năm 2023 là năm thứ ba Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Thông tin, ĐHQG-HCM thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025. Mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường. Với việc tiếp tục bám sát chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM, Tập thể Ban lãnh đạo trường đã tích cực, chủ động, khắc phục khó khăn, đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực phấn đấu trong triển khai các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2023 và đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Trường đã hoàn thành tốt hầu hết các mục tiêu đặt ra, nhiều chỉ tiêu vượt mức đề ra của năm 2023 (8/13 chỉ tiêu). Riêng chỉ tiêu số bài báo Scopus chưa đạt như mong muốn: 153/240. Tuy nhiên, tỷ lệ bài báo đăng trên tạp chí tăng gần gấp đôi so với năm 2022 và số các bài báo đẳng cấp có IF cao tăng mạnh, lần đầu tiên trong năm có 04 cá nhân có tổng số IF trong năm vượt 17. Công tác phát triển đảng vượt chỉ tiêu đề ra 17/15 đảng viên/năm, đạt 113.33%. Các kết quả cụ thể trên các lĩnh vực được thể hiện cụ thể như sau:

Trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Thành ủy TP.HCM, Đảng ủy ĐHQG-HCM phù hợp với thực tiễn đơn vị. Đảng ủy đã chỉ đạo tuyên truyền các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị, văn hóa trên địa bàn Thành phố bảo đảm thiết thực, trang trọng. Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chuyên đề năm 2023 của Thành phố Hồ Chí Minh về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện Kết luận, Quy định của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị nhằm khơi dậy những giá trị tốt đẹp của văn hóa, tiềm năng, thế mạnh, sức sáng tạo của con người Thành phố Hồ Chí Minh. Đồng thời, tiếp tục thực hiện Đề án số 01-ĐA/ĐU, ngày 25/8/2022 của Đảng ủy Đại học Quốc gia TP.HCM về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chỉ đạo Đoàn thanh niên trường xây dựng chuyên mục Hồ Chí Minh trên trang webstie của Đảng ủy và tiếp tục triển khai “Không gian truyền thống Tuổi trẻ UIT”, tuyên truyền những hình ảnh, hoạt động của Đảng ủy trường liên quan đến triển khai Đoàn - Hội trường đến Đoàn viên, sinh viên tại đơn vị, Đoàn trường triển khai Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; những mẩu chuyện về Bác. Triển khai những hoạt động sinh hoạt dưới cờ hàng tháng. Đoàn Trường tiếp tục duy trì, phát triển công trình thanh niên “Không gian truyền thống Tuổi trẻ UIT” nhằm giới thiệu tuyên truyền đến đoàn viên thanh niên truyền thống hoạt động của Đoàn trường. Đồng thời sử dụng không gian này có hiệu quả bằng cách bổ sung các ấn phẩm sách, tài liệu, video tuyên truyền hoạt động, giáo dục cho Đoàn viên thanh niên.

Công tác nắm bắt dư luận xã hội, được thực hiện thường xuyên. Đã tổ chức sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2022-2023 và tuyên dương, khen thưởng 09 tập thể, 10 cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minhhành trình về nguồn dâng hương tại Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh tại thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

A group of people posing for a photo in front of a building

Description automatically generated

(Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW tại Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai)

Tham gia các bài viết liên quan công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng do Thành ủy, Ban Tuyên giáo Đảng ủy ĐHQG-HCM phát động và đạt giải khuyến khích như: Công tác tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên internet, mạng xã hội trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Công nghệ Thông tin; Kinh nghiệm của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Trường Đại học Công nghệ Thông tin trong vận dụng mối quan hệ giữa bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đổi mới công tác quản lý chất lượng qua phương thức xây dựng và vận hành bài giảng số, chương trình đào tạo theo chuẩn mực quốc tế. 

Công tác biên soạn Lịch sử Đảng bộ Trường cũng được quan tâm thực hiện, bám sát Nghị quyết chuyên đề số 03-NQ/ĐU của Ban Thường vụ đảng ủy ĐHQG-HCM, Đảng ủy Trường đã xây dựng và ban hành Ban hành Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày 26/2/2021 của Đảng ủy về tăng cường, nâng cao chất lượng nghiên cứu, biên soạn, tuyên truyền và giáo dục Lịch sử Đảng trong đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM và đã tiến hành hội thảo lấy ý kiến góp ý lần một. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội các cấp và sinh viên về vai trò, tầm quan trọng của công tác nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng.

A person standing at a podium

Description automatically generated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Đồng chí Vũ Đức Lung – Bí thư Đảng ủy Trường phát biểu tại tọa đàm)

Công tác cán bộ được triển khai đồng bộ, hiệu quả, ngay từ đầu năm Đảng ủy đã ban hành Kế hoạch số 02-KH/ĐU ngày ngày 14/3/2023 về quy hoạch và rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2025 - 2030 và cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, 2026 – 2031 thuộc thẩm quyền phê duyệt của Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM. Kế hoạch số 05-KH/ĐU ngày 14/4/2023 về Đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị tại đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Đại học Quốc gia TP.HCM giai đoạn 2023-2025. Triển khai Quy định số 114-QĐ ngày 11/7/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong Chương trình hành động của cán bộ khi được bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử. Thành lập Tổ công tác rà soát những “người có quan hệ gia đình” đang đảm nhiệm các chức danh không được bố trí theo quy định kể cả cán bộ diện Ban Thường vụ Đảng ủy ĐHQG-HCM quản lý đang công tác tại trường. Đảng bộ đã tổ chức Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tại trường (chức danh Chủ tịch Hội đồng trường và các đồng chí trong Ban Giám hiệu), kết quả các đồng chí được lấy phiếu đều đạt từ 76% đến 100% tín nhiệm cao. Việc đạt số phiếu tín nhiệm cao tại hội nghị cho thấy sự đoàn kết, nhất trí trong tập thể lãnh đạo trường trong những năm qua.

A group of people in a room

Description automatically generated

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị tại Trường)

Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ tiếp tục được quan tâm, chú trọng. Đảng ủy tiếp tục ban hành kế hoạch số 11A-KH/ĐU ngày 24/8/2023 về thu hút, giữ chân và phát triển các nhà khoa học trẻ xuất sắc, các nhà khoa học đầu ngành công tác tại Trường Đại học Công nghệ Thông tin từ năm 2023 đến năm 2030. Cử 01 đồng chí tham gia học Lớp Cao cấp Lý luận Chính trị hệ không tập trung theo Công văn của Ban Tổ chức cán bộ ĐHQG-HCM, 03 đồng chí tham gia học lớp Trung cấp lý luận chính trị. Lập danh sách cử 31 quần chúng tham gia lớp cảm tỉnh đảng, tạo nguồn phát triển đảng trong những năm tiếp theo. Tiếp tục lập danh sách cử 04 đồng chí trong quy hoạch tham gia học Lớp Cao cấp Lý luận Chính trị trong thời gian tới.

Công tác xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức đảng, phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên được chú trọng.

Trong năm, Đảng ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết, đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Công nghệ Thông tin nhiệm kỳ 2020 – 2025, hội nghị đã đánh giá các chỉ tiêu đề ra trong nghị quyết đại hội, điều chỉnh một số chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị. Tiếp tục  ban hành Kế hoạch số 03-KH/ĐU ngày 04/4/2023 về Thực hiện Chương trình hành động số 31-CTrHĐ/TU ngày 11/01/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh về thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 02/11/2023 về thực hiện phong trào “Mỗi đảng viên trẻ, một việc làm tốt”. Thực hiện Quyết định số 250-QĐ/ĐU ngày 29/10/2023 của Đảng ủy ĐHQG-HCM về ủy quyền quyền quyết định kết nạp đảng viên, thi hành kỷ luật khai trừ đảng viên. Đảng bộ trường hiện có 191 đảng viên, được chia làm 13 chi bộ trực thuộc, trong đó 108 đảng viên là cán bộ, giảng viên (Giáo sư là 01; Phó Giáo sư là 06; Tiến sĩ là 16; Thạc sĩ là 58; trình độ cử nhân/ kỹ sư là 27), 83 đảng viên thuộc chi bộ sinh viên 1, chi bộ sinh viên 2 và chi bộ sinh viên 3. Tổng số đảng viên kết nạp đến cuối tháng 12/2023 là 17 đảng viên, đạt 113.33% so với chỉ tiêu năm 2023, trong đó tỷ lệ kết nạp đảng viên trong viên chức, người lao động là 06 sinh viên là 07.