Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch công tác

Đảng ủy Khối chú trọng thực hiện công tác tư tưởng

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự lãnh đạo, điều hành của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, trực tiếp là Thường trực Đảng ủy Khối; Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối đã tích cực và thường xuyên tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các TCCS đảng quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khoá XI "Một số vấn đề cấp...

Kế hoạch lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan từ nay đến 2015

Để triển khai, tổ chức thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 19/11/2012 của Tỉnh uỷ Đăk Nông về “ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2011-2015” và gắn Nghị quyết 06-NQ/ĐUK, ngày 18/10/2012 của Đảng uỷ Khối về “đẩy mạnh việc lãnh đạo và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan” từ nay đến 2015.

Kế hoạch Công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI đến năm 2015

Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ về các giải pháp khắc phục  kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khoá XI, Ban Thường vụ  xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác giáo dục tư chính trị tư tưởng  đến năm 2015 như sau:  MỤC ĐÍCH.       Nhằm giúp cho Đảng uỷ Khối, cấp ủy các TCCS đảng và đảng viên khắc phục khuyết điểm, tồn tại sau kiểm điểm về công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khoá XI có hiệu quả, góp phần đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên; giữ vững vai trò lãnh đạo,...
Đăng kí nhận Kế hoạch công tác