Skip to content Skip to navigation

Chức năng

-  Văn phòng Đảng ủy là một trong hệ thống các ban của Đảng ủy Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, là đầu mối nối liền giữa các ban của Đảng ủy, tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể với Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy (trực tiếp là Thường trực Đảng ủy).

-  Văn phòng Đảng ủy có chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, mà trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy trong tổ chức, điều hành, xử lý công việc của Đảng bộ.