Skip to content Skip to navigation

Thông tin chung

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị TW 10

  Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã chính thức khai mạc sáng 5/1/2015, tại thủ đô Hà Nội.Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. TTXVN trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu:“Thưa các đồng chí Trung ương,Thưa các đồng chí tham dự Hội nghị,Hôm nay, Ban Chấp hành Trung ương khóa XI bắt đầu họp Hội nghị lần thứ mười để thảo luận, thông qua các dự thảo văn kiện trình Đại hội XII của Đảng gửi đại hội đảng bộ các cấp đóng góp ý kiến; cho ý kiến về một số báo cáo,...

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC QUỐC GIA-HCM             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC     CÔNG NGHỆ THÔNG TIN              TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2014                         *            CHƯƠNG TRÌNH Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên trong Ban Thường vụ và Ban Giám...

Cơ cấu tổ chức

Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học Công Nghệ Thông Tin Nhiệm kỳ 2010 - 2015 1. Đ/c Dương Anh Đức Bí thư 2. Đ/c Đỗ Văn Nhơn Phó Bí thư 3. Đ/c Nguyễn Hoàng Tú Anh Ủy viên BTV 4. Đ/c Đinh Đức Anh Vũ Ủy viên BCH 5. Đ/c Vũ Đức Lung Ủy viên BCH 6. Đ/c Nguyễn Quốc Thông Ủy viên BCH 7. Đ/c Dương Ngọc Hảo Ủy viên BCH 8. Đ/c Nguyễn Trác Thức Ủy viên BCH 9. Đ/c Trần Thị Phương Trang Ủy viên BCH    

Nhiệm vụ

- Giúp Thường trực Đảng ủy tổ chức, điều hành, xử lý công việc hàng ngày của Đảng bộ. - Nghiên cứu, tổng hợp tình hình công tác trong toàn Đảng bộ, từ đó tham mưu cho Thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Trường ban hành văn bản chỉ đạo; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện của các cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng bộ. - Chuẩn bị các văn bản phục vụ hội nghị Thường trực, Ban thường vụ, Ban chấp hành Đảng bộ Trường và phục vụ các chương trình làm việc của Thường trực Đảng ủy. Ghi biên bản các cuộc họp, gởi biên bản trong vòng 5 ngày sau cuộc họp Đảng ủy và thông...

Chức năng

-  Văn phòng Đảng ủy là một trong hệ thống các ban của Đảng ủy Trường Đại học Công Nghệ Thông Tin, là đầu mối nối liền giữa các ban của Đảng ủy, tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể với Đảng ủy, Ban thường vụ Đảng ủy (trực tiếp là Thường trực Đảng ủy). -  Văn phòng Đảng ủy có chức năng tham mưu, giúp việc cho Đảng ủy, mà trực tiếp, thường xuyên là Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy trong tổ chức, điều hành, xử lý công việc của Đảng bộ.

Liên hệ

Trường đại học Công Nghệ Thông Tin Khu phố 6, P.Linh Trung, Q.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (08) 372 51993 Fax: (08) 372 52148 Email: <!-- var prefix = '&#109;a' + 'i&#108;' + '&#116;o'; var path = 'hr' + 'ef' + '='; var addy86783 = '&#105;nf&#111;' + '&#64;'; addy86783 = addy86783 + '&#117;&#105;t' + '&#46;' + '&#101;d&#117;' + '&#46;' + 'vn'; document.write('<a ' + path + '\'' + prefix + ':' + addy86783 + '\'>'); document.write(addy86783); document.write('<\/a>'); //-->\n info@uit.edu....
Đăng kí nhận Thông tin chung