Skip to content Skip to navigation

Cơ cấu tổ chức

Ban chấp hành Đảng bộ trường Đại học Công Nghệ Thông Tin Nhiệm kỳ 2010 - 2015

1. Đ/c Dương Anh Đức Bí thư
2. Đ/c Đỗ Văn Nhơn Phó Bí thư
3. Đ/c Nguyễn Hoàng Tú Anh Ủy viên BTV
4. Đ/c Đinh Đức Anh Vũ Ủy viên BCH
5. Đ/c Vũ Đức Lung Ủy viên BCH
6. Đ/c Nguyễn Quốc Thông Ủy viên BCH
7. Đ/c Dương Ngọc Hảo Ủy viên BCH
8. Đ/c Nguyễn Trác Thức Ủy viên BCH
9. Đ/c Trần Thị Phương Trang Ủy viên BCH