Thông báo mới

Thư mời nghe báo cáo Chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2013

(05-08-2013)

Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 22/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc học tập chuyên đề năm 2013; Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU, ngày 19/3/2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về "tổ chức học tập chuyên đề năm 2013 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân"; Ban Thường vụ Đảng ủy tổ...

Xem tiếp

Xem thêm

Kế hoạch công tác

Đảng ủy Khối chú trọng thực hiện công tác tư tưởng

(09-08-2013)

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự lãnh đạo, điều hành của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, trực tiếp là Thường trực Đảng ủy Khối; Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối đã tích cực và thường xuyên tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các TCCS...

Xem tiếp

Xem thêm

Tin hoạt động

Quyết định số 68-QĐ/TW, ngày 21/03/2012 của BCH Trung ương ban hành Quy chế giám sát trong Đảng

(05-08-2013)

ban hành Quy chế giám sát trong Đảng (*) - Căn cứ Điều lệ Đảng; - Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư khoá XI, Quy chế làm việc của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XI; - Căn cứ Quyết định số 46-QĐ/TW, ngày 01-11-2011 của Ban Chấp hành Trung ương ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong...

Xem tiếp

Xem thêm