Skip to content Skip to navigation

Thông báo

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC QUỐC GIA-HCM             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC     CÔNG NGHỆ THÔNG TIN              TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2014                         *            CHƯƠNG TRÌNH Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên trong Ban Thường vụ và Ban Giám...

Thư mời nghe báo cáo Chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2013

Thực hiện Kế hoạch số 33-KH/TU, ngày 22/01/2013 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc học tập chuyên đề năm 2013; Hướng dẫn số 62-HD/BTGTU, ngày 19/3/2013 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về "tổ chức học tập chuyên đề năm 2013 học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể tại các cơ quan, đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân"; Ban Thường vụ Đảng ủy tổ chức báo cáo Chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng, dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp"...

Giấy triệu tập Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ lần thứ X (2010-2015)

Thành phần: - Ban Chấp hành Đảng bộ trường, Ban Giám hiệu, - Bí thư hoặc Phó Bí thư đảng bộ, chi bộ cơ sở, - Bí thư hoặc Phó Bí thư chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, - Thành viên các cơ quan tham mưu, giúp việc của Đảng ủy, - Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Trường là đảng viên,

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Điều kiện: Cán bộ viên chức được chi bộ, đảng bộ xét công nhận cảm tình đảng ít nhất 06 tháng. Nội dung: Gồm 5 chuyên đề của "Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng" do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Thời gian học: 5 buổi, vào buổi chiều Thứ bảy và sáng Chủ nhật mỗi tuần. Khai giảng: Lúc 13g30 ngày Thứ bảy 02/03/2013 (Học viên có mặt trước 15 phút để nhận tài liệu) Địa điểm: Hội trường 2 - Khu Hiệu bộ. Đề nghị chi bộ, đảng bộ cơ sở lập danh sách cử học viên đi học theo mẫu kèm theo, thông báo và tạo điều kiện để học viên đi học đúng giờ và dự...
Đăng kí nhận Thông báo