Skip to content Skip to navigation

Thông báo về việc mở lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng

Điều kiện: Cán bộ viên chức được chi bộ, đảng bộ xét công nhận cảm tình đảng ít nhất 06 tháng.

Nội dung: Gồm 5 chuyên đề của "Tài liệu học tập lý luận chính trị dành cho học viên lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng" do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn.

Thời gian học: 5 buổi, vào buổi chiều Thứ bảy và sáng Chủ nhật mỗi tuần.

Khai giảng: Lúc 13g30 ngày Thứ bảy 02/03/2013 (Học viên có mặt trước 15 phút để nhận tài liệu)

Địa điểm: Hội trường 2 - Khu Hiệu bộ.

Đề nghị chi bộ, đảng bộ cơ sở lập danh sách cử học viên đi học theo mẫu kèm theo, thông báo và tạo điều kiện để học viên đi học đúng giờ và dự đầy đủ 5 chuyên đề theo quy định.