Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch lãnh đạo việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan từ nay đến 2015

Để triển khai, tổ chức thực hiện Đề án số 03-ĐA/TU ngày 19/11/2012 của Tỉnh uỷ Đăk Nông về “ tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Đăk Nông giai đoạn 2011-2015” và gắn Nghị quyết 06-NQ/ĐUK, ngày 18/10/2012 của Đảng uỷ Khối về “đẩy mạnh việc lãnh đạo và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan” từ nay đến 2015.