Skip to content Skip to navigation

Kế hoạch Công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI đến năm 2015

Thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ về các giải pháp khắc phục  kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khoá XI, Ban Thường vụ  xây dựng Kế hoạch tăng cường công tác giáo dục tư chính trị tư tưởng  đến năm 2015 như sau:

 MỤC ĐÍCH.

      Nhằm giúp cho Đảng uỷ Khối, cấp ủy các TCCS đảng và đảng viên khắc phục khuyết điểm, tồn tại sau kiểm điểm về công tác giáo dục chính trị tư tưởng theo tinh thần Nghị quyết TW 4 khoá XI có hiệu quả, góp phần đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ đảng viên; giữ vững vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Khối, các TCCS đảng và đội ngũ đảng viên thuộc Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh