Skip to content Skip to navigation

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm

ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC QUỐC GIA-HCM             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẢNG ỦY TRƯỜNG ĐẠI HỌC

    CÔNG NGHỆ THÔNG TIN              TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2014

                        *

          

CHƯƠNG TRÌNH

Hội nghị lấy phiếu tín nhiệm đối với thành viên trong Ban Thường vụ và

Ban Giám hiệu Trường Đại học Công nghệ Thông tin, năm 2014

 (Ngày 27 tháng 12 năm 2014)

 

Thời gian

7h 30’

 
   

 


8h 30’

Nội dung

 

Người thực hiện

- Tuyên bố lý do, giới thiệu thành phần;

thông qua chương trình hội nghị; cử thư ký ghi biên bản.

Đ/c Dương Anh Đức, Bí thư Đảng ủy

- Quán triệt một số quy định lấy phiếu tín nhiệm

- Giới thiệu nhân sự Ban Kiểm phiếu

Đ/c Dương Anh Đức, Bí thư Đảng ủy

- Đại biểu dự hội nghị ghi phiếu, bỏ phiếu

Cán bộ dự hội nghị

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu, công bố kết quả các đ/c trong Ban Thường vụ, Ban Giám hiệu.

Ban kiểm phiếu

- Hội nghị BCH Đảng bộ, công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm lãnh đạo cấp ủy (đ/c Nhơn)

Đ/c Dương Anh Đức, Bí thư Đảng ủy

                                                                        BAN TỔ CHỨC