Skip to content Skip to navigation

Đảng ủy Khối chú trọng thực hiện công tác tư tưởng

Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và sự lãnh đạo, điều hành của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, trực tiếp là Thường trực Đảng ủy Khối; Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối đã tích cực và thường xuyên tham mưu giúp Thường trực, Ban Thường vụ tăng cường lãnh đạo công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các TCCS đảng quán triệt, tuyên truyền và tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khoá XI "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" và các nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên ở các tổ chức đảng, trong từng cơ quan, đơn vị. Hướng dẫn nội dung và kiểm tra, đôn đốc công tác tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và của Tỉnh, chú trọng công tác tuyên truyền kỷ niệm 100 năm phong trào khởi nghĩa N'Trang Lơng; vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn Đảng bộ hưởng ứng tham gia các hoạt động của các phong trào thi đua tại cơ quan đơn vị. Thường xuyên theo dõi dư luận xã hội, nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng, của cán bộ, đảng viên, công - viên chức trong toàn Đảng bộ để tham mưu giúp Ban Thường vụ, Thường trực Đảng uỷ Khối kịp thời đề ra những biện pháp nhằm ổn định tư tưởng, khắc phục khó khăn, phấn đấu thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao.